loader


Dermoshop Goodwill –  Yleiset ehdot
 

Dermoshop Oy:n ja Kampanjaryhmän välillä noudatetaan näitä ehtoja kaikissa Dermoshop Goodwill -ohjelman Kampanjoissa.

Määritelmät

”Dermoshop” viittaa kaikkiin Dermoshop-konsernin yrityksiin.

”Dermoshop Goodwill” viittaa siihen palveluun, jonka kautta Dermoshop tarjoaa Kampanjaryhmälle mahdollisuuden luoda varainhankintakampanjoita.  

”Edustaja” viittaa siihen luonnolliseen henkilöön, joka edustaa Kampanjaryhmää, ja joka avaa ja aloittaa Kampanjan. Siinä tapauksessa, että Kampanjaryhmä on yhdistys tai muu yhteisö, Edustajalla viitataan siihen henkilöön, joka on nimetty toimimaan edustajana Dermoshopin ja yhdistyksen välillä. Mikäli Kampanjaryhmä on koululuokka, viitataan Edustajalla nimettyyn vanhempaan/ryhmänohjaajaan. 

”Kampanja” viittaa siihen ajallisesti rajattuun toimintaan, jossa Kampanjaryhmä luo Dermoshop Goodwillin internetsivulle erillisen kampanjasivun Tavoitteelle, tarkoituksenaan kerätä varoja Tavoitteelle.

”Kampanjaryhmä” viittaa Kampanjan järjestäjään ja Dermoshopin sopimuskumppaniin. 

”Tavoite” viittaa Kampanjaryhmän varainhankintatavoitteeseen, kuten esimerkiksi koululuokan luokkaretkeen tai leirikouluun taikka yhdistyksen toimintaan, kuten esimerkiksi leiriin tai turnaukseen.

”Tuote” tarkoittaa Dermoshop Goodwillin verkkosivuilla määriteltyjä Dermoshop Goodwillin kautta
ostettavissa olevia tuotteita.

Dermoshop Goodwill

Tarkoituksenaan tukea yhdistyksiä, koululuokkia ja vastaavia yhteenliittymiä, Dermoshop tarjoaa Dermoshop Goodwillin kautta varainhankintakampanjoita. Kampanjaryhmälle tarjotaan mahdollisuus kerätä tietyn aikavälin aikana varoja yhteiseen Tavoitteeseen Kampanjan avulla.  Dermoshop Goodwill ei ole suunnattu yksityishenkilöille.

Dermoshop pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tiettyä Kampanjaa siinä tapauksessa, että Kampanja, Tavoite tai Kampanjaryhmä eivät noudata näitä yleisiä ehtoja. 

Kampanja

Edustaja perustaa Tavoitteelle kampanjasivun Dermoshop Goodwillin kotisivulla. Edustaja lisää kampanjasivulle selityksen Tavoitteesta ja voi halutessaan ladata kuvan sivulle.     

Kampanja voi olla voimassa vain tietyn ajan, korkeintaan 6 viikkoa. 

Kampanjaryhmä voi perustaa vain yhden Kampanjan yhtä Tavoitetta kohden. 

Kun Dermoshop on tarkastanut ja hyväksynyt kampanjasivun,  vahvistetaan kampanja-aika, minkä jälkeen Kampanjaryhmä voi jakaa 
kampanjasivun, jota käytetään, kun  Tuotteita ostetaan Dermoshop-verkkokaupasta. Kampanjaryhmä saa Kampanjan päätyttyä korvauksen jokaisesta Tuotteesta, joka on Kampanjan aikana ostettu kyseisen kampanjasivun kautta.

Dermoshop pidättää itsellään oikeuden aina tarkastaa kampanjasivun sisältö ennen Kampanjan julkaisemista. On hyvä ottaa huomioon se, että kampanjasivu on julkinen. 

Korvaus

Kampanjaryhmä saa 2,5 euroa jokaisesta Tuotteesta, joka on ostettu Kampanjan kautta. 

Dermoshop maksaa korvauksen annetulle tilille viimeistään 14 päivää Kampanjan päättymispäivän jälkeen.

Ei-juridinen henkilö Kampanjaryhmänä

Hyväksymällä nämä ehdot Edustaja hyväksyy, että: 
    Kampanjan tuloksena syntyvä tuotto ei kerry yksittäiselle yksityishenkilölle;  
    tuotto käytetään lyhentämättömänä ja vain siihen tarkoitukseen, joka on ilmoitettu Kampanjan Tavoitteeksi tai Kampanjaryhmän ilmoittamaan toimintaan; ja 
    tuotto jaetaan tasapuolisesti, toisin sanoen tuotto tulee jakaa tasan esimerkiksi koululuokan kesken tai tasan kaikkien niiden yksilöiden kanssa, jotka liittyvät nimettyyn Tavoitteeseen.  

Dermoshop painottaa, että Kampanjaryhmä on aina itse vastuussa kaikista vero- tai muista seuraamuksista, joita Kampanjasta aiheutuu ja suosittelee, että Edustaja ja Kampanjaryhmä jne. tutustuvat Verohallinnon voimassa oleviin ohjeisiin, jotka koskevat varainhankinnan verotusta luokkatoimikunnassa, mikäli Tavoite koskee koululuokan varainhankintaa.   

Edustajan ja Kampanjaryhmän sitoutuminen 

Edustaja ja Kampanjaryhmä sitoutuvat noudattamaan Dermoshopin ehtoja ja ohjeita Kampanjaa perustettaessa sekä Kampanja- ja henkilötietoja täytettäessä. Edustajan tulee olla täysi-ikäinen.

Edustaja ja Kampanjaryhmä ovat vastuussa Kampanjaryhmän kampanjasivusta. Edustaja ja Kampanjaryhmä vastaavat myös siitä, että Tavoite, kampanjanimi, kampanjan tiedot sekä kuvat, jotka ladataan kampanjasivulle ovat oikeita eivätkä loukkaa tai ole vastoin lakia, ja että ne henkilöt, jotka näkyvät sivulle ladatuissa kuvissa ovat antaneet tähän etukäteen suostumuksensa. Edustaja ja Kampanjaryhmä vastaavat myös siitä, että mitään immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeuksia tai tavaramerkkioikeuksia, ei loukata sivulle ladatuissa kuvissa. 

Hyväksymällä nämä yleiset ehdot, Edustaja ja Kampanjaryhmä vakuuttavat, että he ovat tutustuneet ja sitoutuvat noudattamaan näitä yleisiä ehtoja sekä muita Dermoshopin ohjeita tai niitä muita ohjeita, joita Dermoshop antaa Kampanjan aikana. Tämän lisäksi Edustaja vakuuttaa, että hän on saanut Kampanjaryhmältä valtuutuksen edustaa Kampanjaryhmää kaikissa kampanjasivun luomiseen ja Kampanjan ylläpitämiseen liittyvissä toimissa. 

Edustaja ei voi siirtää näitä yleisten ehtojen mukaisia velvoitteitaan tai edustajan rooliaan toiselle ilman Kampanjaryhmän ja Dermoshopin kirjallista hyväksyntää.

Henkilötietojen käsittely

Edustajan henkilötiedot tallennetaan ja niitä käsitellään tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti. Kampanjaryhmän ja Edustajan yhteystiedot tallennetaan ja niitä voidaan käyttää markkinointiin myös sen jälkeen, kun Kampanjaryhmän sitoumukset Dermoshopia kohtaan ovat Kampanjan päätyttyä päättyneet. Kampanjaryhmän ja Edustajan yhteystietoja voidaan käyttää myös muiden Dermoshop-konsernin yritysten markkinointiin. 

Hyväksymällä nämä yleiset ehdot, hyväksyy Edustaja sen, että hänen henkilötietojaan käsitellään yllä mainitulla tavalla sekä Dermoshopin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Väärinkäytökset

Dermoshopilla on nollatoleranssi väärinkäytöksiä, petoksia tai perusteettomia etuja kohtaan koskien Kampanjoita tai niitä tuottoja, joita Kampanjoilla saadaan. 

Dermoshop pidättää itsellään oikeuden olla maksamatta Kampanjan tuottoa, mikäli ilmenee väärinkäytöksiä, petoksia, perusteettomia etuja tai muita sellaisia tekijöitä, jotka rikkovat näitä yleisiä ehtoja. 

Dermoshop pidättää itsellään oikeuden kieltää tai sulkea kampanjasivu, mikäli ilmenee, että Tavoite ei ole Dermoshop Goodwillin tai näiden yleisten ehtojen mukainen. Dermoshop pidättää itsellään myös oikeuden yksimielisesti sulkea loukkaava tai väärinkäytetty kampanjasivu tai osa sivun sisällöstä tai kuvista, ilman että siitä etukäteen ilmoitetaan Edustajalle tai Kampanjaryhmälle.

Dermoshop pidättää itsellään myös oikeuden irtisanoa sopimus Kampanjaryhmän kanssa ja sulkea Kampanja välittömästi, mikäli Kampanjaryhmä tai Edustaja eivät noudata näiden yleisten ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. 

Kaikki Dermoshop Goodwillin väärinkäytökset ilmoitetaan poliisille. 

Osapuolten oikeudellinen asema

Sopimussuhde Dermoshopin ja Kampanjaryhmän välillä ei tarkoita sitä, että Dersmoshopia pidettäisiin Kampanjaryhmän tai Edustajan työnantajana, tai että Kampanjaryhmää tai Edustajaa pidettäisiin Dermoshopin työntekijänä, edustajana tai muuna vastaavana. Kampanjaryhmää tai Edustajaa ei myöskään nähdä Dermoshopin kaupallisena edustajana tai jälleenmyyjänä (8.5.1992/417). 

Dermoshop ei ota vastuuta niistä veroseuraamuksista, joita Kampanjaryhmälle tai Edustajalle Dersmoshop Goodwillistä aiheutuu, vaan Kampanjaryhmä tai Edustaja vastaavat itse kaikista mahdollisista veroseuraamuksista. 

Vastuuvapauslauseke

Dermoshop pyrkii varmistamaan, että kaikki tieto, jota Dermoshop Goodwill -kotisivulla julkaistaan on ajankohtaista ja oikeaa, mutta Dermoshop ei takaa, että verkkosivuilla oleva tieto on aina paikkansapitävää. Tämä tarkoittaa sitä, että Dermoshop ei takaa verkkosivuilla olevan tiedon täsmällisyyttä, täydellisyyttä, lainmukaisuutta, ajankohtaisuutta, käyttökelpoisuutta tai oikeellisuutta. Dermoshop ei takaa myöskään sitä, että verkkosivuille pääsy tapahtuu aina ongelmitta tai ilman keskeytyksiä.

Dermoshopilla ei ole velvollisuutta poistaa vanhaa tietoa kotisivuilta tai päivittää tai korjata tällaista tietoa.  

Dermoshop pidättää itsellään oikeuden korjata, lisätä tai muulla tavoin muuttaa kotivisujen sisältöä milloin vain, ilman  etukäteisilmoitusta. Dermoshop pidättää itsellään myös oikeuden lopettaa kotisivujen julkaisemisen ilman etukäteisilmoitusta.

Dermoshop ei vastaa niistä välillisistä vahingoista, joita Edustajalle, Kampanjaryhmälle tai jollekin kolmannelle osapuolelle voi aiheutua Dermoshop Goodwillistä tai sen johdosta.

Force majeure

Mikäli Dermoshop odottamattomien ja Dermoshopista riippumattomien syiden, kuten lakon tai työsulun, tulipalon, valtiovallan toimenpiteiden, raaka-aineita koskevien rajoitusten, tuotantoon liittyvien onnettomuuksien, kuljetusten tai muun vastaavan johdosta estyy suorittamasta näitä yleisten ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ei Kampanjaryhmä ole oikeutettu vahingonkorvaukseen tai muuhun korvaukseen Dermoshopilta. 

Muut ehdot

Dermoshop pidättää itsellään oikeuden käyttää ja mainita Kampanjaryhmä ja Kampanja markkinointitarkoituksessa Goodwill-kotisivulla.  

Tuotteiden ostamiseen ja muuhun sovelletaan aina Dermoshopin voimassaolevia tilausehtoja. 

Dermoshop pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ja lisäyksiä näihin yleisiin ehtoihin. 

Näissä yleisissä ehdoissa ja sopimussuhteessa Dermoshopin ja Kampanjaryhmän välillä noudatetaan Suomen lakia. Näistä yleisistä ehdoista mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan ensimmäisessä oikeusasteessa, Pohjanmaan käräjäoikeudessa. 

Hyväksymällä nämä yleiset ehdot Edustaja vakuuttaa, että; 
•    Edustaja on lukenut ja hyväksyy nämä yleiset ehdot sekä sen, että Kampanja on lainmukainen ja noudattaa näin yleisiä ehtoja;  
•    Edustajalla on oikeus edustaa Kampanjaryhmää Dermoshop Goodwilliin liittyen; ja 
•    Edustaja on tutustunut tietosuojaselosteeseen sekä suostuu sen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.